Siyayinqoba i-coronavirus

05 Apr, 2020 - 00:04 0 Views
Siyayinqoba i-coronavirus

The Sunday News

IZINTO okumele uziqaphele ukuze uvikele umkhuhlane we-coronavirus

1. GEZA IZANDLA ZAKHO
Geza izandla zakho ngesepa kumbe umuthi wokugeza (sanitiser). Geza ingemuva yezandla langaphakathi kweminwe laphakathi kwenzipho.

Geza izandla ngaso sonke isikhathi ungakabambi lutho.

2. VALA UMLOMO NXA UKHWEHLELA
Vala umlomo ngokokufinyisa nxa ukhwehlela kumbe uthimula. Ungathinti ubuso, amehlo, umlomo kumbe amakhala. Bamba umzimba wakho ngezandla ezihlanzekileyo.

3. SEBENZISA IZITSHA EZIHLANZEKILEYO
Igcikwane lingahlala ematafuleni, emakhabothini, kumbe yini okusetshenziswa lapho okuphekelwa khona. Sebenzisa izitsha ezihlanzekileyo.

Lingasebenzisi inkomitsho eyodwa libanengi ngasikhathi sinye. Nxa libhema lingatshiyelani igwayi.

4. IMPAWU ZE-CORONAVIRUS
Tshaya ucingo kwabezempilakahle nxa usizwa ungaphilanga kuhle. Tshaya linombolo mahala: 2019. Impawu zalo umkhuhlane luqhuqho, ukujuluka emakhaleni, ukwehluleka ukuphefumula, ukukhwehlela kanye lokuzwa uphelelwa ngamandla.

5. HLALA NGEKHAYA
UHulumende weZimbabwe usekhiphe umkhankaso wokuvikela lumkhuhlane. Abantu bayaxwayiswa ukuthi bahlale ngekhaya okwamalanga angamatshumi amabili lanye. Lumkhankaso uqale ngoMvulo odluleyo mhla zithi 30 kuMbimbitho. Lokhu kwenzelwa ukuthi lumkhuhlane ungasabalali. Kulicala ukubonakala uhambahamba. Bakhona abaphiwe amaphepha abavumela ukuya emsebenzini ngalesi isikhathi.

Share This: